diax
Agioi1

Ἅγιος Πολύκαρπος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)

15 Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολύκαρπος γεννήθηκε περί τό 80 μ.Χ. ἀπό εὐσεβεῖς καί φιλόθεους γονεῖς, τόν Παγκράτιο καί τή Θεοδώρα, πού εἶχαν ἐγκλειστεῖ στή φυλακή γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καί βαπτίσθηκε Χριστιανός σέ νεαρή ἡλικία. Ὑπῆρξε μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, μαθητής τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη. Λίγο πρίν ἀναχωρήσει ἀπό τόν πρόσκαιρο αὐτό βίο ὁ Ἅγιος Βουκόλος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης († 6 Φεβρουαρίου), χειροτόνησε μετά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὡς διάδοχό του, τόν Ἅγιο Πολύκαρπο καί μετά κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
Ὁ Ἅγιος παρακολούθησε μέ ἀγωνία καί προσευχή τή σύλληψη τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καί τά μαρτύρια αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη του πρός τόν θεοφόρο Πατέρα μαρτυρεῖται καί ἀπό τήν Ἐπιστολή τήν ὁποία ἔγραψε πρός τούς Φιλιππησίους. Σέ αὐτή τήν ἐπιστολή τούς συγχαίρει γιά τήν φιλοξενία, τήν ὁποία παρεῖχαν στόν Ἅγιο Ἰγνάτιο, ὅταν αὐτός διῆλθε ἀπό τήν πόλη τους. Τό κείμενο αὐτό τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου διακρίνεται γιά τόν ἀποστολικό, θεολογικό καί ποιμαντικό χαρακτήρα του.
Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, διακρινόταν γιά τήν σωφροσύνη, τή θεολογική κατάρτιση καί τήν ἀφοσίωση στή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, καθώς μιλοῦσε πάντα σύμφωνα μέ τίς Γραφές. Ἦταν ὁ γνησιότατος ἐκπρόσωπος τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες τῆς Ἀσίας. Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος παρέχει τήν πληροφορία ὅτι ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος μετέστρεψε πολλούς ἀπό τίς αἱρέσεις τοῦ Βαλεντίνου καί τοῦ Μαρκίωνος στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Διηγεῖται μάλιστα καί ἕνα ἐπεισόδιο ἀναφερόμενο στή στάση τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἔναντι τοῦ Μαρκίωνος. Ὅταν ὁ αἱρεσιάρχης αὐτός τόν πλησίασε κάποτε καί τοῦ ἀπηύθυνε τήν παράκληση: «ἐπεγίνωσκε ἡμᾶς», δηλαδή ἀναγνώρισέ μας, ὁ Ἅγιος ἀπάντησε: «ἐπιγινώσκω, ἐπιγινώσκω σε τόν πρωτότοκον τοῦ Σατανᾶ».
Ἕνα ἄλλο ἐπεισόδιο ἀνάγεται στή γεροντική ἡλικία τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου. Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἑόρταζαν τό Πάσχα στίς 14 τοῦ μηνός Νισσάν, σέ ὁποιαδήποτε ἡμέρα καί ἂν τύχαινε αὐτό. Ἀντίθετα οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες δέν ἑόρταζαν καθόλου τό Πάσχα, ἀλλά ἀρκοῦνταν στόν ἑβδομαδιαῖο κατά Κυριακή ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως, τονίζοντας ἀσφαλῶς περισσότερο τόν ἑορτασμό τῆς πρώτης Κυριακῆς μετά τήν πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. Ἐπειδή λόγω τῆς διαφορᾶς αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης τηροῦσε αὐστηρή στάση ἔναντι τῶν Μικρασιατῶν, ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ἀναγκάσθηκε νά μεταβεῖ στή Ρώμη, γιά νά διευθετήσει τό ζήτημα καί ἄλλα δευτερεύοντα θέματα, μέ τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης Ἀνίκητο.
Μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τήν Ρώμη, ὑπέργηρος πλέον, συνέχισε τήν ἀποστολική δράση του μέ τόση ἐπιτυχία, ὥστε προκάλεσε τήν ὀργή τῶν εἰδωλολατρῶν. Αὐτή ἡ προδιάθεση ἦταν φυσικό νά προκαλέσει τό μαρτύριό του, πού ἀκολούθησε τήν ἑξῆς πορεία. Ὁ Κόϊντος, ζηλωτής Χριστιανός, ὁ ὁποῖος ᾖλθε στή Σμύρνη ἀπό τή Φρυγία, παρακίνησε ὁμάδα Φιλαδελφέων Χριστιανῶν νά προσέλθουν στόν ἀνθύπατο Στάτιο Κοδράτο, γιά νά δηλώσουν σέ αὐτόν τήν ἰδιότητά τους καί τήν πίστη τους στόν Χριστό, πράγμα τό ὁποῖο φυσικά προοιώνιζε θάνατο. Τελικά μαρτύρησαν ὅλοι, ἐκτός ἀπό τόν Κόϊντο, ὁ ὁποῖος δειλιάσας τήν τελευταία στιγμή, θυσίασε στά εἴδωλα. Ὁ ὄχλος, ἂν καί θαύμασε τήν γενναιότητα τῶν Μαρτύρων, ἀπαιτοῦσε νά ἐκτελεσθοῦν οἱ «ἄθεοι» καί νά ἀναζητηθεῖ ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, ὁ ὁποῖος πιεζόμενος ἀπό τούς Χριστιανούς εἶχε ἀναχωρήσει σέ κάποιο ἀγρόκτημα. Τελικά ὁ Ἅγιος συνελήφθη τό ἔτος 167 καί ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἀνθυπάτου.
Ὁ γηραιός Ἐπίσκοπος δέν ταράχθηκε. Τό πρόσωπό του ἦταν γαλήνιο καί λαμπερό. Ὁ ἀστυνόμος Ἡρώδης καί ὁ πατέρας του Νικήτας προσπάθησαν νά πείσουν τόν Ἅγιο νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Ὁ Ἅγιος ὅμως, μέ πνευματική ἀνδρεία ἀπάντησε ὅτι ὑπηρετεῖ τόν Χριστό ἐπί 86 ἔτη χωρίς καθόλου νά Τόν ἐγκαταλείψει. Πῶς μποροῦσε λοιπόν τώρα νά Τόν βλασφημήσει καί νά Τόν ἀρνηθεῖ; Ὁ ἀνθύπατος τότε διέταξε νά τόν ρίξουν στήν φωτιά. Ὁ Γέρων Πολύκαρπος ἀποδύθηκε μόνος τά ἱμάτιά του καί περίμενε προσευχόμενος λέγοντας: «Κύριε, ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ, ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ καί εὐλογητοῦ παιδός Σου Ἰησοῦ Χριστοῦ Πατήρ, δι’ Οὗ τήν περί Σοῦ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὁ Θεός τῶν ἀγγέλων καί δυνάμεων, καί πάσης τῆς κτίσεως, καί παντός τοῦ γένους τῶν δικαίων, οἳ ζῶσιν ἐνώπιόν Σου, εὐλογῶ Σε, ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας καί ὥρας ταύτης τοῦ λαβεῖν με μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων Σου, ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ Σου, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου, ψυχῆς τε καί σώματος, ἐν ἀφθαρσίᾳ Πνεύματος Ἁγίου, ἐν οἷς προσδεχθείην ἐνώπιόν Σου σήμερον ἐν θυσίᾳ πίονι καί προσδεκτῇ, καθώς προητοίμασας καί προσεφανέρωσας καί ἐπλήρωσας ὁ ἀψευδής καί ἀληθινός Θεός. Διά τοῦτο καί περί πάντων αἰνῶ Σε, εὐλογῶ Σε, δοξάζω Σε, σύν τῷ αἰωνίῳ καί ἐπουρανίω Ἰησοῦ Χριστῷ,…».
Ἡ φωτιά σχημάτισε γύρω ἀπό τό σῶμα τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου καμάρα χωρίς νά τόν ἀγγίζει. Τότε στρατιώτης ἐκτελεστής τελείωσε τόν Ἅγιο Μάρτυρα διά τοῦ ξίφους. Ἔπειτα τό Ἱερό λείψανο ρίφθηκε στήν φωτιά, οἱ δέ πιστοί συνέλεξαν τά ἱερά λείψανα αὐτοῦ.
Ἡ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἐτελεῖτο στή Μεγάλη Ἐκκλησία.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τήν κλῆσιν τοῖς ἔργοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἐλαία κατάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ Θεοῦ, Πολύκαρπε ἔνδοξε· σύ γάρ ὡς Ἱεράρχης, καί στερρός Ἀθλοφόρος, τρέφεις τήν Ἐκκλησίαν, λογικῇ εὐκαρπίᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Χορός Ἀγγελικός.
Καρπούς τούς λογικούς, τῷ Κυρίῳ προσφέρων, Πολύκαρπε σοφέ, ἀρετῶν δι’ ἐνθέων, ἐδείχθης ἀξιόθεος, Ἱεράρχα μακάριε, ὅθεν σήμερον, οἱ φωτισθέντες σοῖς λόγοις, ἀνυμνοῦμέν σου, τήν ἀξιέπαινον μνήμην, Θεόν μεγαλύνοντες.

Μεγαλυνάριον.
Φοῖνιξ ἀνεδείχθης καρποτελής, ὡς καρποφορίαν, περιφέρων θεουργικήν, τήν τῶν Ἀποστόλων, ἀμέσως κοινωνίαν, δι’ ἧς ἐκτρέφεις κόσμον, Πάτερ Πολύκαρπε.

Ἁγία Γοργονία ἀδελφὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (23 Φεβρουαρίου)

7 Ἁγία Γοργονία, ἦταν νεότερη ἀδελφή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί κόρη τῆς εὐσεβοῦς Νόννας καί τοῦ Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ Γρηγορίου. Ἀναδείχθηκε δέ, ἰσάξια σέ ἀρετή καί ἁγιότητα βίου καί μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς της. Διακρίθηκε γιά τήν ὀξύνοιά της, τήν προσήλωσή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν ταπείνωσή της. Νυμφεύθηκε τόν Ἀλύπιο καί ἀπέκτησε πέντε τέκνα, δύο ἀγόρια, τά ὁποῖα ἀφιερώθηκαν στόν Θεό, καί τρεῖς θυγατέρες, τήν Ἀλυπιανή, τήν Εὐγενία καί τή Νόννα.
Ἡ εὐσεβής Γοργονία προσβλήθηκε ἀπό σοβαρή ἀσθένεια καί παρά τίς φροντίδες τῶν θεραπόντων ἰατρῶν ἔφθασε μέχρι τό θάνατο. Ξαφνικά, ὅμως, μέ θεία ἐπέμβαση, θεραπεύθηκε, μετά ἀπό θερμότατη προσευχή τῆς ἰδίας στό ναό.
Ἡ Ἁγία Γοργονία κοιμήθηκε ὁσίως τό ἔτος 370 μ.Χ., σέ ἡλικία 38 ἐτῶν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ὅσιοι Ζεβινᾶς, Πολυχρόνιος, Δαμιανὸς καὶ Μωϋσῆς (23 Φεβρουαρίου)

Osios Polihronios15 Ὅσιος Ζεβινᾶς ἔστησε τό ἀσκητήριό του σέ ὄρος καί ἐκεῖ ἀσκήτεψε μέ προσευχή καί νηστεία. Κοντά του προσῆλθε καί ὁ Ὅσιος Πολυχρόνιος, ὁ ὁποῖος μιμήθηκε τόν Ὅσιο διδάσκαλό του στήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἐγκράτεια.
Οἱ Ὅσιοι Δαμιανός καί Μωϋσῆς ὑπῆρξαν μαθητές τοῦ Ὁσίου Πολυχρονίου. Στό Συναξάρι ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς κατοίκησε στό κελί τοῦ Γέροντός του, ἐνῷ ὁ Ὅσιος Δαμιανός πῆγε στήν κωμόπολη Νιαρά, ὅπου κοντά στά ἁλώνια βρῆκε ἕναν ἔρημο οἰκίσκο καί ἔζησε σάν ἐρημίτης.
Οἱ Ὅσιοι καί Θεοφόροι Πατέρες μας, κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Programma1

Nisteiodromio1
 
22 Φεβρουαρίου 2021 
 Επιτρέπoνται όλες οι τροφές
 
 23 Φεβρουαρίου 2021 
 Επιτρέπονται όλες οι τροφές
  
24 Φεβρουαρίου 2021
 Επιτρέπονται  όλες οι τροφές
 
 
25 Φεβρουαρίου 2021
 Επιτρέπoνται όλες οι τροφές
 
  
26 Φεβρουαρίου 2021
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

  
 27 Φεβρουαρίου 2021
 Επιτρέπονται όλες οι τροφές
 
28 Φεβρουαρίου 2021
 Επιτρέπονται  όλες οι τροφές

pKonstantinosΜὲ πολλὴ χαρὰ σᾶς ὑποδεχόμαστε στὴν ἱστοσελίδα τῆς ἐνορίας μας. Εἶναι γεγονὸς ἀναντίῤῥητο πὼς τὸ διαδίκτυο σήμερα ἔχει κατακλύσει τὴν ζωή μας σὲ βαθμὸ μάλιστα ἐξαρτήσεως. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας ἐξαρτοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὴν ἐπικοινωνία, τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ἐργασία, τὴν ὑγεία, τὴν ἐνημέρωση, τὴν ψυχαγωγία τους. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ἐξάρτηση ἐγείρει ὰν ὄχι ἀνησυχία, τοὐλάχιστον ἐρωτηματικά. Εἶναι ὅμως πλέον μιὰ πραγματικότητα στὴν ζωή μας τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ ἐξοβελίσουμε, ὅμως μποροῦμε νὰ μεταμορφώσουμε καὶ ἀξιοποιήσουμε. Γι' αὐτὸ κὶ ἐμεῖς τὸ χρησιμοποιοῦμε ὄχι γιὰ νὰ σᾶς ἀποκόψουμε ἀπὸ τὸν πραγματικὸ κόσμο ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς ἡ πραγματικὴ ζωὴ δὲν βρίσκεται μέσα σὲ μία ὀθόνη. Ὄχι γιὰ νὰ σᾶς ἐξαρτήσουμε ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς ὁ πραγματικὰ ἐλεύθερος ἄνθρωπος τὴν ὕπαρξή του μόνον ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ δημιουργό του τὴν ἐξαρτᾷ. Μέσῳ λοιπὸν τῆς ἱστορσελίδας μας αὐτῆς θὰ προσπαθήσουμε κὶ ἐμεῖς νὰ κηρύξουμε κυρίως στοὺς μακρὰν ἀδερφούς μας "Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον", ὅπως τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰ ἐνίσχυε μέσῳ τῶν ἐπιστολῶν του, χρησιμοποιώντας δηλαδὴ τὴν τεχνολογία τῆς ἐποχὴς του. Δὲν ἀξιώνουμε τίποτα καὶ δὲν ἐπιδιώκουμε τίποτα. Μόνον νὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας καὶ παρὰ τὶς ἀδυναμίες μας νὰ προσπαθήσουμε νὰ σᾶς ὠφελήσουμε ἕλκοντάς σας πρὸς τὸν Ἑλκόμενον πρὸς τὸ πάθος γιὰ τὴν σωτηρία μας διὰ πρεσβειῶν τοῦ ὁσίου Λεοντίου τοῦ Μονεμβασιώτου.